lookbook

알라스카(ALA) / 돌로미티(DLM) / 아웃백(OBK) 가격 조정(2021.4.1 부)

해리통상 21-03-28 11:33 1,622

[공지사항]

알라스카(ALA) 돌로미티(DLM) 아웃백(OBK) 가격 조정(2021.4.1 )

품   번 현행 판매가  조정가격 증감비고
 KW  KW KW

사이드케이스

ALA36A

     

      950,000

    

     900,000


-50,000

 
ALA36B    1,050,000   1,000,000-50,000 
   
DLM36A      900,000   1,050,000+150,000 2021.5.1부 조정
DLM36B    1,000,000   1,150,000+150,000 2021.5.1부 조정
   
OBKN37A    1,100,000   1,150,000+50,000 
OBKN37B    1,250,000   1,250,0000 
   
OBKN4837A    1,100,000   1,200,000+100,000 
OBKN4837B    1,250,000   1,300,000+50,000 
   
OBKN48A    1,100,000   1,250,000+150,000 
OBKN48B    1,250,000   1,350,000+100,000 
   

탑케이스

ALA56A

 

 

 

 TBD 


 


 2021.6월출시 예정

ALA56B  TBD   2021.6월출시 예정
   
DLM30A      490,000     550,000+60,000 
DLM30B      550,000     600,000+50,000 
   
DLM46A      550,000     600,000+50,000 
DLM46B      620,000     650,000+30,000 
   
OBKN42A      550,000     600,000+50,000 
OBKN42B      620,000     650,000+30,000 
   
OBKN58A      650,000     700,000+50,000 
OBKN58B      730,000     750,000+20,000 
 

알미늄 원자재 가격 상승으로 2021년도 일부 품목의 가격조정이 불가피한 점 양해하여 주시기 바랍니다. -지비코리아-


입금계좌 안내 : 우리은행 1005-290-177777 예금주 : 해리통상 (주)해리통상 대표 : 장항덕 경기 하남시 조정대로35 미사하우스디엘타워 F209 TEL : 02-476-5690 FAX : 02-476-5691 사업자 등록번호 : 205-81-28669 통신판매업신고번호 : 경기하남-0780호 개인정보관리책임자 : 장윤정 이메일 : harryinckor@gmail.com